خانه / برق / نمونه سوالات رشته برق / 800 سوال برق همراه با جواب
800 سوال برق همراه با جواب
800 سوال برق همراه با جواب

800 سوال برق همراه با جواب

این مجموعه سوالات برق بسیار کاربردی می باشد ، از آن می توان برای آمادگی آزمون استخدامی ها استفاده کرد، گفته می شود که این مجموعه از آزمون های اداره برق گردآوری شده است.
شما می توانید این مجموعه سوالات را همراه با جواب از طریق لینک های پایین همین صفحه بصورت رایگان دانلود نمایید.
فصل اول

تعاریف و اصطلاحات الکتریکی

1 ـ ضمن تعريف اجسام هادي چند نمونه از آنها را نام ببريد.
2 ـ ضمن تعريف اجسام عايق چند نمونه از آنها را نام ببريد.
3 ـ اختلاف پتانسيل يا ولتاژ را شرح داده و نام واحد آن چيست؟
4 ـ منابع توليد ولتاژ را نام ببريد.
5 ـ دستگاه اندازه گيري اختلاف پتانسيل چه نام دارد و نحوه اتصال آن براي سنجش چگونه است؟
6 ـ ‌جريان را تعريف نماييد و واحد آن چه نام دارد؟
7 ـ دستگاه اندازه گيري جريان چه نام دارد و نحوة اتصال آن براي سنجش چگونه است؟
8 ـ واحد كار الكتريكي و واحد توان ظاهري چيست؟
9 ـ يك مگاوات چند وات و يك كيلووات چند وات است؟
10 ـ رابطة قدرت اكتيو و راكتيو چيست؟
11 ـ برقدار كردن و جريان دادن را تعريف كنيد؟
12 ـ منظور از Cos كه در شبكه گفته مي شود، چيست؟
13 ـ سلف چيست و واحد اندازه گيري آن كدام است؟ نمونه اي از آن را نام ببريد؟
14 ـ فيدرهاي اولويت دار را تعريف نماييد.
15 ـ به چه علت تجهيزات فشار قوي را موقع تعميرات بايستي زمين نمود؟
16 ـ وضعيت جريان و ولتاژ نسبت به هم در بارهاي خازني، سلفي و اهمي چگونه است؟
17 ـ در يك سيستم سه فاز متعادل زاوية بين فازها چقدر است؟
18 ـ سه فاز غيرمتعادل چيست؟
19 ـ در يك سيستم سه فاز متعادل ستاره، جريان سيم نول چقدر است؟
20 ـ انواع اضافه ولتاژ در شبكه را نام ببريد؟
21 ـ علت ازدياد ولتاژ و يا افت ولتاژ در شبكه انتقال انرژي چيست و حفاظت در مقابل آن چگونه است؟
22 ـ حالت رزونانس در يك مدار چگونه بوجود مي آيد؟
23 ـ منظور از ولتاژ نامي سيستم سه فاز چيست؟
24 ـ تغييرات فركانس در اثر چه عواملي در شبكه بوجود مي آيد؟
25 ـ رنج (Range) تغييرات فركانس عادي پست را ذكر نماييد؟
26 ـ كابل ها و خطوط دوبله را تعريف نماييد؟
27 ـ منظور از خط گرم چيست؟
28 ـ دستگاه فشار ضعيف را تعريف كنيد؟
29 ـ دستگاه فشار قوي را تعريف كنيد؟
30 ـ رديف ولتاژهاي انتقال و فوق توزيع و توزيع را در ايران نام ببريد؟
31 ـ كد سطح ولتاژهاي شبكه را در ايران بنويسيد؟
32 ـ وظيفه اصلي پست هاي فشار قوي در شبكه چيست؟
33 ـ انواع پست هاي فشار قوي را نام ببريد و پست 20/63 كيلوولت در چه جايگاهي است؟
34 ـ پست هاي نيروگاهي به چه پستي اطلاق مي شود؟
35 ـ در چه مواقعي از پست هاي S.I.G استفاده مي شود؟
36 ـ بِي را تعريف كنيد.
37 ـ لي اوت (Lay Out) در پست ها به چه معني است و بر اساس چه عاملي تعيين مي‌شود؟
38 ـ انتخاب باسبار لوله اي تو خالي در پست هاي فشار قوي به چه دليل مي باشد؟
39 ـ پست هاي Outdoor ، Indoor و Metal Clad به چه نوع پست هايي اطلاق مي شود؟
40 ـ فيدر را تعريف كنيد.
41 ـ دپار را تعريف كنيد.
42 ـ كرونا چيست و در چه موقعي شدت آن بيشتر مي شود؟
43 ـ تلفات را تعريف نماييد و توضيح دهيد در يك شبكه به چه پارامترهايي بستگي دارد.
44 ـ باس سكشن (Bus section) چيست و مزاياي آن را در پست نام ببريد.
45 ـ‌ اينترلاك را تعريف نماييد و انواع آن را بنويسيد.
46 ـ تجهيزات پست هاي فشار قوي به چند طريق به سيستم زمين وصل مي شوند؟
47 ـ مقاومت زمين پست را با چه وسيله اي اندازه گيري مي نمايند؟
48 ـ تقسيم بندي انواع مقره ها را ذكر كنيد.
49 ـ‌ چرا بايد مقره را تميز نگهداشت؟
50 ـ سطح اتصال كوتاه را تعريف نماييد.
51 ـ‌ تأسيسات الكتريكي چند نوع زمين كردن وجود دارد، نام ببريد.
52 ـ زمين كردن حفاظتي و الكتريكي را با ذكر مثال تعريف كنيد.
53 ـ منظور از كنترل شبكه چيست؟
54 ـ منظور از بهره برداري پست چيست؟
55 ـ مانور شبكه را تعريف كنيد.
56 ـ قطعي زير اتصالي را تعريف كنيد.
57 ـ قدرت اتصال كوتاه چگونه محاسبه مي شود؟
58 ـ منظور از ظرفيت قطع كليد چيست؟
59 ـ منظور از ظرفيت نامي پست چيست؟
60 ـ بي برق كردن را تعريف كنيد.
61 ـ خطر را تعريف كنيد.
62 ـ واژه «وقایع» را تعريف كنيد.
63 ـ حادثه را تعريف كنيد.
64 ـ بحران را تعريف كنيد.
65 ـ منظور از عيب تجهيزات چيست؟
66 ـ شبكه فوق توزيع را تعريف كنيد.
67 ـ شبكه انتقال را تعريف كنيد.
68 ـ مركز ديسپاچينگ فوق توزيع را شرح دهيد.
69 ـ مركز ديسپاچينگ منطقه اي را شرح دهيد.

فصل دوم

خطوط انتقال

70 ـ خطوط انتقال نيرو را تعريف نماييد.
71 ـ خطوط انتقال نيرو از نظر سطح ولتاژ به چند دسته تقسيم مي شوند؟
72 ـ خطوط انتقال نيرو از نظر نوع به چند دسته تقسيم مي شوند؟
73 ـ چند نوع هادي از نظر جنس براي خطوط هوايي وجود دارد و مصرف كداميك بيشتر است و چرا؟
74 ـ چرا براي انتقال نيرو از ولتاژهاي بالا استفاده مي گردد؟
75 ـ ولتاژ نامي خط چيست؟
76 ـ انواع خط (از نظر طول) را نام ببريد.
77 ـ تعدادي از مشخصات الكتريكي خطوط انتقال نيرو را نام ببريد.
78 ـ نيروهاي مكانيكي وارد بر خطوط انتقال نيرو را نام ببريد.
79ـ دكل يا Tower را تعريف نماييد.
80 ـ دكل انتهايي (Dead End) چه نوع دكلي است؟
81 ـ چرا به برج هاي انتهايي، برج زاويه هم مي گويند؟
82 ـ برج يا دكل مياني (Tangent) چه نوع برجي است؟
83 ـ سيم محافظ هوايي يا Guard Wire در خطوط انتقال نيرو چه نقشي دارد؟
84 ـ فلش و اسپن خط را تعريف كنيد و چه ارتباطي با هم دارند؟
85 ـ چرا دكل را ارت مي كنند؟
86 ـ جامپر چيست و در چه محلي استفاده مي شود؟
87 ـ تعدادي از برق آلات خطوط انتقال نيرو را نام ببريد.
88 ـ گالوپينگ چيست؟
89 ـ گنتري چيست؟
90 ـ دمپر يا ميراكنندة نوسانات در خطوط هوايي چيست؟
91 ـ گويهاي رنگي ايمني در روي خطوط انتقال نيرو به چه منظوري نصب مي گردد؟
92 ـ مهمترين وسيله ايمني براي صعود بر پايه هاي فشار قوي چيست؟
93 ـ به چه خطوطي باندل مي گويند؟ (Bundle Transmission Lines)
94 ـ عوامل مؤثر در انتخاب ولتاژ يك خط (ولتاژ پست هاي طرفين خط) چيست؟
95 ـ باد و طوفان چه نوع حوادثي را در خطوط انتقال نيرو به وجود مي آورند؟
96 ـ علت افزايش ولتاژ در انتهاي خطوط انتقال نيرو را توضيح دهيد؟
97 ـ چرا خطوط انتقال نيرو خاصيت خازني دارند؟
98 ـ در صورتي كه در يك خط هوايي ظرفيت خازني آن نسبت به ظرفيت سلفي بيشتر باشد رابطه ولتاژ ابتدا و انتهاي خط چگونه است؟
99 ـ چرا عمل جابجايي فاز در خطوط فشار قوي صورت مي گيرد؟
100 ـ بعضي اوقات ممكن است ولتاژ يك شبكه فشار ضعيف بالا رفته و باعث خطراتي بشود، علت چنين پيشامدي است؟
101 ـ هادي هاي خطوط انتقال نيرو توسط چه وسيله اي به دكل وصل مي شوند؟
102 ـ چرا تعداد بشقاب مقره ها در خطوط با ولتاژ مختلف فرق مي كند؟
103 ـ در پست هاي 63 كيلوولت روي گنتري ورودي چند بشقاب مقره وجود دارد؟
104 ـ حلقه كرونا (Corona Ring) در خطوط انتقال نيرو به چه منظوري به كار مي رود؟
105 ـ O.P.G.W چيست و مزاياي آن كدام است؟
106 ـ انواع مقره ها (Insulators) را از نظر جنس و شكل نام ببريد؟
107 ـ اضافه ولتاژهاي موقت در شبكه چگونه بوجود مي آيند؟
108 ـ ميزان تلفات توان در خطوط انتقال نيرو به چه عواملي بستگي دارد؟
109 ـ جريان مجاز عبوري از هادي چيست؟
110 ـ انواع پايه هاي خطوط انتقال نيرو كدامند؟
111 ـ علت استفاده از مهار در تيرها و برج ها چيست؟
112 ـ در سيستم هاي دو باندل و چند باندل از چه وسيله اي براي حفظ هادي هاي در يك فاز استفاده مي شود؟
113 ـ انواع اسپيسر را با توجه به تعداد هادي در هر فاز نام ببريد؟
114 ـ اثرات وزش باد بر روي خطوط را شرح دهيد.
115 ـ براي جلوگيري از نوسانات هادي‌ها در اثر وزش باد در اسپن هاي بلند و وارد نشدن فازها در حوزه يكديگر از چه وسيله اي استفاده مي شود، چرا؟
116 ـ اثر پوستي را در انتقال الكتريسيته تعريف كنيد.
117 ـ اثر پوستي چه اثري در انتقال الكترونها دارد؟
118 ـ براي كاهش اثر پوستي از چه روشي استفاده مي شود؟
119 ـ براي كاهش پديده كرونا در خطوط انتقال چه عملي انجام مي شود؟
120 ـ آيا در مقره هاي چيني احتمال عبور جريان از داخل مقره وجود دارد؟
121 ـ فاصله خزشي روي مقره چيست؟
122 ـ چگونه فاصله خزشی يك مقره را زياد مي كنند؟
123 ـ‌چه عواملي در انتخاب فاصله خزش مقره ها توسط خريدار مؤثر است؟
124 ـ كابل چيست؟
125 ـ اجزاء اصلي كابل ها را نام ببريد؟
126 ـ علت استفاده از روغن در كابل چيست؟
127 ـ انواع مختلف كابل هاي وغني 63 كيلوولت مورد استفاده در شبكه فوق توزيع تهران را نام ببريد.
128 ـ مفصل چيست و انواع آن را نام ببريد.
129 ـ مفصل قطع روغن با مفصل معمولي چه تفاوتي دارد و از مفصل قطع روغن (Stop Box) در چه مكان هايي استفاده مي شود؟
130 ـ عايق به كار رفته در كابل هاي خشك چه نام دارد؟
131 ـ بعد از بستن سر كابل چند آزمايش روي كابل روغني انجام يك مي شود؟
132 ـ‌خستگي كابل يعني چه و چرا از كابل هاي قديمي بار كمتري مي گيرند؟
133 ـ‌ سر كابل چيست و چه وظيفه اي بر عهده دارد؟
134 ـ در كابلهاي روغني آلارم افت فشار روغن نشانه چيست؟
135 ـ تانك رزرو روغن در كابل هاي روغني به چه منظوري نصب مي شود؟
136 ـ در حال حاضر چه نوع كابل‌هايي در شبكه انتقال و فوق توزيع مصرف مي شود؟
137 ـ مزاياي استفاده از كابل در مناطق شهري را بيان كنيد.
138 ـ كابل هاي مخابراتي را تعريف نماييد.
139 ـ علل بروز اتصالي روي كابل را نام ببريد.

فصل سوم

تجهیزات پست
140 ـ چرا استفاده از پست هاي فشار قوي ضروري است؟
141 ـ انواع پست ها از نظر وظيفه اي كه در شبكه بر عهده دارند، كدامند؟
142 ـ انواع پست ها از نظر محل استقرار تجهيزات كدامند؟
143 ـ انواع پست ها از نظر سيستم عايق بندي كدامند؟
144 ـ تجهيزات مهم و عمده يك پست فشار قوي را نام ببريد.
145 ـ‌پست هاي Gas Insulated Switichgear از كدام ايستگاه ها به شمار مي روند؟
146 ـ مشخصات الكتريكي گاز SF6 را نام ببريد.
147 ـ مزاياي پست هاي G.I.S را نام ببريد.
148 ـ فشار گاز SF6در محفظه يك فيدر در پست هاي G.I.S چقدر است؟
149 ـ‌ نكات ايمني كه در كار با گاز SF6 بايد رعايت شوند، كدامند؟
150 ـ طبق استاندارد مقدار مجاز نشت گاز براي تجهيزات گازي چقدر است؟
151 ـ تجهيزات عمده يك بي خط هوايي را در پست هاي فوق توزيع نام ببريد.
152 ـ‌تجهيزات عمده يك بي ترانسفورماتور را در پست هاي فوق توزيع نام ببريد.
153 ـ انواع شينه بندي را نام ببريد.
154 ـ شماي اتصالي شينه يك و نيم كليدي را رسم نموده و علت اين نام گذاري را توضيح دهيد.
155 ـ پست هاي فيدر ترانس را تعريف كنيد.
156 ـ پست هاي فيدر، ديژنكتور، ترانس را تعريف كنيد.
157 ـ‌ چه عواملي در انتخاب و آرايش باسبار پست ها مطرح است؟
158 ـ ‌ازتجهيزاتي كه به عنوان كنترل ولتاژ در پست ها به كار مي رود،سه نمونه نام ببريد.
159 ـ‌ منظور از سوئيچگير چيست؟
160 ـ ترانسفورماتور را تعريف نماييد و به چه منظوري از ترانسفورماتورهاي قدرت در شبكه انتقال نيرو استفاده مي شود؟
161 ـ‌ اطلاعات فني ترانسفورماتورهاي قدرت را نام ببريد.
162 ـ متعلقات ترانسفورماتورها را نام ببريد.
163 ـ چرا قدرت ترانسفورماتورها بر حسب قدرت ظاهري بيان مي گردد؟
164 ـ فرمول اساسي ترانسفورماتور ايده آل را بنويسيد.
165 ـ آيا اصولاً ترانسفورماتورهاي بزرگ و كوچك قدرت، با هم فرقي دارند؟
166 ـ تلفات در ترانسفورماتور را نام ببريد.
167 ـ تلفات بي باري در ترانسفورماتور شامل چه تلفاتي است؟
168 ـ مشخصات يك ترانسفورماتور چگونه مشخص مي شود؟
169 ـ امپدانس درصدي كه روي پلاك ترانسفورماتورها ثبت شده به چه منظوري است؟
170 ـ در چه صورت ترانسفورماتور قدرت، درصد بيشتري از توان خود را به وار (Var) اختصاص مي دهد؟
171 ـ يكي از عوامل مهمي كه بر طول عمر عايق ترانسفورماتورها اثر مستقيم دارد را نام ببريد.
172 ـ نسبت تبديل ترانسفورماتوري كه طرف اوليه آن 20 كيلو ولت و طرف ثانويه آن 400 ولت باشد چقدر است؟
173 ـ گروه بندي (برداري) ترانسفورماتور يعني چه؟
174 ـ ترانسفورماتورهاي قدرت در پست هاي 63 كيلوولت چه گروه برداري دارند؟
175 ـ اگر گروه بندي ترانسفورماتورها در حالت پارالل با هم اختلاف داشته باشند، باعث چه مي گردد؟
176 ـ شرايط موازي بستن ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز را نام ببريد.
177 ـ عكس العمل سيستم هاي حفاظتي ترانسفورماتور در مقابل افزايش درجه حرارت آن، در چند مرحله صورت مي گيرد، نام ببريد؟
178 ـ نقش فن هاي ترانسفورماتور قدرت از لحاظ بهره برداري چيست؟
179 ـ رادياتورها به چه منظوري در ترانسفورماتور تعبيه شده اند؟
180 ـ انواع متداول سيستم هاي خنك كننده را با علامت اختصاري نام ببريد؟
181 ـ سيستم OF-AF يعني چه؟
182 ـ سيستم ON-AN و ON-AF در ترانسفورماتور قدرت چيست؟
183 ـ‌ با چند روش مي توان روغن ترانسفورماتور قدرت را خنك كرد؟
184 ـ يك ترانسفورماتور با اتصال Y/D را رسم نموده و رابطه نسبت تبديل و رابطه ولتاژ و جريان فازي را با ولتاژ و جريان خط بيان نماييد.
185 ـ اتصال الكتريكي يك ترانسفورماتور Z/y را رسم نماييد؟
186 ـ تپ چنجر چيست؟
187 ـ دليل نصب سيستم تپ چنجر در سمت فشار قوي ترانسفورماتورهاي قدرت را بيان نماييد.
188 ـ فرق تپ چنجر On Load و Off Load چيست؟
189 ـ دايورتر سوئيچ تپ چنجر چيست و چه وظيفه اي را انجام مي دهد؟
190 ـ دايورتر سوئيچ تپ چنجر در كجا قرار دارد؟
191 ـ در نگهداري تپ چنجر به چه مواردي بايد توجه نمود؟
192 ـ كنترل و بازرسي دايورتر سوئيچ ترانسفورماتورها بعد از چند بار عملكرد بايستي انجام پذيرد؟
193 ـ روغن تپ چنجر زودتر بايد عوض شود يا روغن ترانسفورماتور و چرا؟
194 ـ آيا محفظه روغن ترانسفورماتور و محفظه روغن تپ چنجر يكي است؟
195 ـ كنسرواتور در كدام قسمت و براي چه منظوري نصب شده است؟
196 ـ واحد سنجش P.P.M. در روغن ترانسفورماتور چيست؟
197 ـ تغيير سطح روغن در ترانسفورماتورها در اثر چه عاملي ايجاد مي شود؟
198 ـ در اثر تجزيه روغن ترانسفورماتور، چه گازهايي توليد مي شود؟
199 – نوع گاز و مقدار آن در روغن ترانسفورماتور معرف چیست ؟
200 ـ سيستم مونيتورينگ هيدران (Hydran) ، چه نوع سيستمي است؟
201 ـ‌ فوائد استفاده از سيستم هيدران (Hydran) در پست هاي انتقال نيرو چيست؟
202 ـ نقش سيليكاژل در نگهداري روغن ترانسفورماتور چيست؟
203 ـ ‌با چند درصد تغيير رنگ سيليكاژل نياز به تعويض آن مي باشد؟
204 ـ‌ موراد تشخيص عيب ترانسفورماتور را از روي خواص اوليه گاز توليد شده در رله بوخهلش شرح دهيد.
205 ـ ترانسفورماتور زمين را در كدام طرف ترانسفورماتور قدرت به كار مي برند؟
206 ـ ‌ترانسفورماتور نوترال در طرف 20 كيلو ولت براي چه منظوري به كار مي رود؟
207 ـ امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال چه معنايي دارد؟
208 ـ به چه علت ترانسفورماتور نوترال (TG) به شكل زيگزاگ انتخاب شده است؟
209 ـ چرا در صورت موجود بودن دو ترانسفورماتور تغذيه داخلي هرگز آنها را پارالل نمي‌كنند؟
210 ـ چرا نقطه مركز ستاره ترانسفورماتورهاي اصلي را در شبكه هاي انتقال 230 كيلو ولت، زمين مي كنند؟
211 ـ دليل استفاده از تانك رزيستانس را توضيح دهيد.
212 ـ‌ جنس محلول داخل تانك رزيستانس و خاصيت آن را بيان كنيد.
213 ـ ارتباط تانك رزيستانس با تجهيزات پست به چه شكلي است؟
214 ـ كليد قدرت (بريكر) را تعريف نموده و مشخصات اصلي آن را نام ببريد.
215 ـ انواع مكانيزم هاي عمل كننده بريكر در شبكه برق ايران را نام ببريد.
216 ـ انواع متداول بريكر از نقطه نظر مكانيزم قطع جريان و خاموش كردن قوس الكتريكي (در محفظه قطع و وصل) را نام ببريد.
217 ـ كمبود گاز SF6 ديژنكتوهاي گازي از چه لحاظ اهميت دارد؟
218 ـ اجزاء اصلي يك كليد قدرت را نام ببريد.
219 ـ علت وجود هيتر در سلول ديژنكتور 20 كيلوولت چيست؟
220 ـ‌ براي تعيين مقاومت عايقي ديژنكتور چه آزمايشي بر روي آن انجام مي شود؟
221 ـ براي اندازه گيري زمان قطع و وصل بريكر چه آزمايشي روي آن انجام مي شود؟
222 ـ براي انتخاب كليد قدرت به چه نكاتي بايد توجه داشت؟
223 ـ ‌ديژنكتور تحت چه شرايطي مدار را قطع مي كند؟
224 ـ‌ برش جريان در بريكرها را تعريف نموده و توضيح دهيد كه در شبكه، برش جريان باعث ايجاد چه عاملي مي شود؟
225 ـ ‌سكسيونر چيست؟ كاربرد آن در تجهيزات فشار قوي به چه منظور است؟
226 ـ مشخصات سكسيونر به چه عواملي بستگي دارد؟
227 ـ‌انواع سكسيونر را نام ببريد.
228 ـ انتخاب سكسيونر از لحاظ نوع و مشخصات چگونه است؟ توضيح دهيد.
229 ـ ‌مفهوم سكسيونر شانتاژ يا باي پس(by-pass) چيست و به چه منظوري به كار مي رود؟
230 ـ‌ سكسيونر (غيرقابل قطع زيربار) را در چه حالت هايي مي توان باز و بسته نمود؟
231 ـ اينترلاك سكسيونر چه مفهومي دارد؟ شرح دهيد.
232 ـ راكتورها و خازن ها در پست ها به چه منظوري تعبيه شده اند؟
233 ـ چه زماني نصب راكتور در يك پست لازم است؟
234 ـ خازن را تعريف كنيد. عوامل مؤثر در ظرفيت يك خازن و واحد اندازه گيري آن را نام ببريد.
235 ـ نصب خازن هاي با قدرت زياد در پست هاي فوق توزيع به چه منظوري است؟
236 ـ‌انواع خازن ها از نظر قرار گرفتن در مدار و همچنين كاربرد آنها كدامند؟
237 ـ خازن هاي پست فشار قوي را معمولاً به چه شيوه اي مي بندند؟
238 ـ بوشينگ چيست؟
239 ـ مقره چيست و به چه منظوري به كار مي رود؟
240 ـ هدف از ميگر زدن چيست؟
241 ـ‌ علت پيدايش ضرايب براي خواندن آمپرمترها و ساير دستگاههاي اندازه گيري چيست؟
242 ـ ترانسفورماتورهاي اندازه گيري در پست را نام ببريد؟
243 ـ براي اندازه گيري مقاومت عايقي بوشينگ هاي ترانسفورماتور از چه دستگاهي استفاده مي كنند؟
244 ـ‌ چه عللي باعث مي شود كه يك آوومتر مقدار آمپر و ولت را نشان مي دهد ولي مقدار اهم را نمايش نمي دهد.
245 ـ دستگاههاي ثبات موجود در پست ها را نام برده و كار آنها را شرح دهيد.
246 ـ اقدام لازم بعد از عملكرد اسيلوگراف چيست؟
247 ـ دستگاه سنكرون چك بر چه اساسي كار مي كند؟
248 ـ ضريب كنتور چيست؟
249 ـ‌ضريب كنتور چگونه محاسبه مي شود؟
250 ـ چند نوع ولتاژ DC در پست ها وجود دارد و هر كدام در چه مواردي كاربرد دارد؟
251 ـ موارد استفاده از ولتاژ DC را در پست نام ببريد.
252 ـ شارژ در پست ها به چه منظوري نصب شده است؟
253 ـ ‌محل نصب باتري هاي پست در كجا مي باشد؟
254 ـ نحوه اتصال باتري ها به هم و به شارژ چگونه است؟
255 ـ‌ موارد كاربرد باتري ها را نام ببريد.
256 ـ در انتخاب باتري چه مشخصاتي را بايد در نظر گرفت؟
257 ـ نحوه نگهداري بهتر از باتري ها چيست؟
258 ـ ‌موارد بازديد و كنترل باتري كدامند؟
259 ـ وقتي شارژر در وضعيت اتوماتيك است شارژ باتري ها با چه مكانيزمي صورت ‌مي‌گيرد؟
260 ـ واحد سنجش قدرت باتري را نام برده و مفهوم آن را با ذكر مثال شرح دهيد.
261 ـ ‌انواع الكتروليت را با ذكر تركيبات اصلي آن بيان نماييد.
262 ـ‌ چرا در پست هاي فوق توزيع و انتقال احتياج به ترانسفورماتور تغذيه داخلي است؟ ضمناً موراد استفاده آن را نام ببريد.
263 ـ ديزل ژنراتور به چه منظوري در پست استفاده مي گردد؟
264 ـ لاين تراپ چيست و به چه منظوري به كار مي رود؟
265 ـ محل قرار گرفتن لاين تراپ در پست هاي فوق و انتقال نيرو چگونه است؟
266 ـ ارتباط اپراتور پست هاي فوق توزيع و انتقال، با مراكز كنترل به چند طريق امكان پذير مي باشد، نام ببريد؟
267 ـ Name Plate چيست؟

فصل چهارم

حفاظت الکتریکی

268 ـ ترانسفورماتر جريان(C.T.)چگونه ترانسفورماتوري است ؟
269 ـ ترانسفورماتور ولتاژ(V.T) چگونه ترانسفورماتوري است ؟
270 ـ چرا در ولتاژهاي بالا ترجيح داده مي‌شود به جاي استفاده ازP.T. از C.V.T استفاده‌ گردد؟
271 ـ دستگاه هايC.T. وP.T. ، راكتور، خازن، و برقگير در شبكه به چه صورت بسته مي‌شوند؟
272 ـ استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ و جريان در پست‌ها به چه منظوري مي‌باشد؟
273 ـ اگر به هنگام در مدار بودن C.T ، ثانويه آن باز شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟
274 ـ C.T.هاي حفاظتي و C.T.هاي اندازه‌گيري چه تفاوت اصولي با هم دارند؟
275 ـ ضريب حد دقت(A.L.F.) به طورخلاصه چه معني دارد؟
276 ـ جريان حد دقت به چه معنا است؟
277 ـ نسبت يك C.T. حفاظتي5/400 مي باشد. در يك اتصال كوتاه ، از اوليه آن A600 مي‌گذرد. در ثانويه آن چه جرياني توليد مي شود؟
278 ـ رابطه A.L.F. و مصرف بسته شده روي C.T. چگونه است؟
279 ـ چرا يك سمتC.T را در ثانويه آن زمين مي‌كنيم؟
280 ـ C.Tهاي نوع U, M , H براي چه منظوري به كار مي‌رود؟
281 ـ ترانسفورماتور جريان از چه قسمت‌هايي تشكيل شده است و به چه منظوري به كار مي‌رود؟
282 ـ منظور از قدرت اسمي و كلاس دقت ترانسفورماتور جريان چيست؟مختصراً توضيح دهيد.
283 ـ چه تست‌هايي بر روي C.T. انجام مي‌گيرد؟
284 ـ منظور از ترانسفورماتورهاي جريان كوربالا(Gore) و كورپايين چيست؟
285 ـ معايب و مزاياي C.T.هاي كور بالا چيست؟
286 ـ امپدانس داخلي يكC.T. و يك P.T. چه تفاوتي با هم دارند؟
287 ـ كار ترانسفورماتور تركيبي جريان و ولتاژ (كمباين(P.C.T.)) را توضيح دهيد و سمبل شماتيكي آن را رسم كنيد.
288 ـ آيا مي‌توان ثانويه يك P.T. را اتصال كوتاه نمود؟ در اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟
289 ـ آيا مي‌توان يك رله جرياني را در ثانويه P.T. بست؟ در آن صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟
290 ـ‌ امپدانس ثانويه يك P.T. كم است يا زياد؟ چرا؟
291 ـ‌ اتصاف مثلث باز سه P.T. در مدار سه فاز به چه صورت است؟ آن را ترسيم كنيد.
292 ـ چرا از مقسم خازني در C.V.T استفاده مي شود؟
293 ـ مزيت C.V.T نوع J , B نسبت به ترانسفورماتور ولتاژ نظير آن چيست؟
294 ـ چه ایرادی براي C.V.T ها مي‌شناسيد؟
295ـ C.V.T نوع B و J به چه منظوري استفاده مي‌شود؟
296 ـ بِردن(Burden) را تعريف كنيد. و چنانچه بِرن يك C.T ،30 ولت آمپر و جمع مصرف اعمال شده به آن 45 ولت آ‌مپر باشد، آيا كلاس دقت آن حفظ خواهد شد؟چرا؟
297 ـ اگر كلاس هاي يك C.T. به صورت زير باشد:
C.T. CORE 1 : 0.5
C.T. CORE2 : 5 P 20
CTR : 1000/5/5
مفهوم آن را توضيح دهيد؟
298 ـ ترانسفورماتور جريان كمكي INTERPOSE به چه منظوري به‌كار برده مي‌شود؟
299 ـ علت زمين كردن ثانويه ترانسفورماتور ولتاژ را توضيح دهيد؟
300 ـ يك C.T با نسبت تبديل 1/200 با كلاس دقت 10 P 20 در جريان اتصال كوتاه 4000 آمپر چه جرياني به رله مي‌دهد؟
301 ـ آيا براي كنترل جريان مي‌توان در ثانويه C.T. ها فيوز به‌كار برد؟
302 ـ استفاده از ترانسفورماتور نوتر در پست‌ها، چه ضرورتي دارد؟
303 ـ آيا وقتي ولتاژهاي سه فاز نامتعادل مي شوند(در حالت عادي شبكه)، از نقطه صفر ترانسفورماتور نوتر جريان نامتعادلي عبور مي‌كند؟ چرا؟
304 ـ در اتصالي‌هاي دو فاز (بدون اتصالي با زمين)، آيا از نوترال جرياني مي‌گذرد؟چرا؟
305 ـ اصولاً نسبت رزيستانس و راكتانس در سيم‌پيچ‌هاي يك ترانسفورماتور زمين چگونه است؟
306 ـ در تانك رزيستانس، مقاومت مايع درون آن نسبت به درجه حرارت ايجاد شده در آن چگونه تغيير مي‌كند؟
307 ـ خاصيت رابطه مقاومت مايع درون تانك رزيستانس با درجه حرارت، چه تأثيري بر جريان‌هاي نشتي دارد؟
308 ـ چرا تانك رزيستانس بطور سري با نوترال ترانسفورماتور زمين قرار مي‌گيرد؟
309 ـ چرا در زمستان، دماي مايع تانك رزيستانس، در محدوده معيني حفظ مي‌شود؟
310 ـ آيا مقاومت تانك رزيستانس، در بازديدها و آزمايشات ساليانه مي‌بايد اندازه‌گيري شود؟
311 ـ مزاياي زمين كردن شبكه از طريق مقاومت مايع چيست؟
312 ـ سيم‌پيچ سوم (مثلث) به چه منظور در بعضي از ترانسفورماتورها تعبيه شده است؟
313 ـ براي فرمان رله‌هاي حفاظتي در پست‌ها از چه ولتاژي استفاده مي‌شود؟
314 ـ انواع كليدها را به لحاظ نحوه قرارگرفتن در مدار جريان نام برده و توضيح دهيد.
315 ـ رله را به طور مختصر تعريف كنيد.
316 ـ عواملي كه در تحريك رله‌هاي حفاظتي نقش دارند و همچنين اصطلاح مربوط به هر يك از اين رله‌ها را نام ببريد.
317 ـ رله‌هاي سنجشي، زماني، جهتي، خبردهنده و كمكي را مختصراً توضيح دهيد.
318 ـ آلارم يعني چه؟ و به چند گروه تقسيم مي‌شود؟
319 ـ رله‌ها بر حسب ساختمان و تكنيك كارشان، به چند نوع تقسيم مي‌شوند؟ نام ببريد؟
320 ـ تنظيم جريان يك رله زمان ثابت، نسبت به جريان نامي فيدر حدوداً چند برابر است؟
321 ـ فاصله زماني بين عملكرد يك رله و رله هماهنگ شده بعدي را چه مي‌گويند؟
322 ـ رله جرياني زمان معكوس چه مزيتي بر رله جرياني زمان ثابت دارد؟
323 ـ آيا در رله‌هاي زمان معكوس هماهنگ شده، پله زماني (Margin) در نظر گرفته مي‌شود؟ چگونگي اين پله زماني را توضيح دهيد.
324 ـ در حالتي كه براي حفاظت فيدر، از دو رله جرياني (براي دو فاز) و يك رله نامتعادلي استفاده شده باشد و در فاز فاقد رله جرياني، اتصالي رخ دهد، چگونه متوجه اتصالي در آن فاز خواهيم شد؟
325 ـ چنانچه فيدر دو فاز شود (دوپل بريكر وصل شود و يا در اثر خط پارگي در يك فاز و بدون ايجاد اتصالي با زمين فقط در دو فاز جريان برقرار شود)، آيا در آن صورت رله نامتعادلي عمل خواهد كرد؟
326 ـ‌ در برخي از پست‌ها (تيپ كوژلكس)كه فاقد تانك رزيستانس و رله Sensetive E/F هستند، براي تشخيص جريان‌هاي نشتي كم، چه تمهيداتي بكار گرفته شده است؟
327 ـ آيا مي‌توانيم مدار رله R.E.F. را يك مدار ديفرانسيالي و يا تفاضلي به حساب آوريم؟
328 ـ زمان عملكرد رلهD.E.F. تأخيري است يا لحظه‌اي؟
329 ـ زماني كه رله R.E.F. عمل مي‌كند، آيا فقط طرف ثانويه ترانسفورماتور را باز مي‌كند. چرا؟
330 ـ عملكرد رله بوخهلتس سريع است يا كند، توضيح دهيد.
331 ـ چرا مدار فرمان وصل ترانسفورماتور ،پس از صدور فرمان قطع از طرف رله بوخهلتس، بلوكه مي‌شود؟
332 ـ در ترانسفورماتورهاي بزگ كه براي سيركولاسيون روغن، از پمپ روغن استفاده مي‌شود آيا امكان دارد كه در اثر باز يا بسته شدن دريچه‌هاي ورود و خروج روغن، رله بوخهلتس عمل كرده و فرمان كاذب صادر كند؟
333 ـ آيا براي ترانسفورماتورهاي خشك (رزيني)، مي‌توان از رله بوخهلتس استفاده كرد؟
334ـ ماكزيمم جريان بار در طرف ثانويه يك ترانسفورماتور سه فاز20/63 كيلوولت با قدرت 30MVA چقدر است؟
335 ـ انتخابC.T.هاي طرفين ترانسفورماتور سه فاز20/63 كيلوولت با قدرت30MVA براي طراحي رله ديفرانسيال چگونه صورت مي‌گيرد؟
336 ـ وقتي نسبت C.T هاي طرفين ترانسفورماتور قدرت را متناسب با نسبت‌هاي واقعي موجود در بازارگِرد (ROUND) مي‌كنيم، براي از بين بردن اختلاف جريان‌هاي دو طرف چه تمهيدي مي‌انديشيم ؟
337 ـ‌ وقتي ترانسفورماتور قدرت را فقط تحت ولتاژ (تانسيون) قرار مي‌دهيم (ثانويه باز و بدون بار بوده و فقط اوليه جريان دارد) چرا رله ديفرانسيال عمل نمي‌كند؟
338 ـ جريان هجومي چه جرياني است و چه هارمونيك‌هايي را شامل مي‌شود؟
339 ـ در استفاده از حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور، آيا لازم است بدنه ترانسفورماتور از زمين عايق شود؟
340 ـ چرا در استفاه از حفاظت بدنه ترانسفورماتور قدرت، بدنه آن را از زمين عايق مي‌كنيم؟
341 ـ چرا براي حفاظت كابل به روش ديفرانسيالي، نمي‌توانيم از مقايسه جريان‌هاي طرفين به صورت معمول استفاده كنيم؟
342 ـ اگر ولتاژ A.C يا D.C موجود در جعبه‌هاي منصوب روي بدنه ترانسفورماتور به بدنه اتصالي يابد، آيا رله بدنه ترانسفورماتور عمل مي‌كند؟
343 ـ فرمان رله بدنه ترانسفورماتور لحظه‌اي است يا تأخيري، چرا؟
344 ـ آيا رله بدنه ترانسفورماتور، در اتصال حلقه داخل ترانسفورماتور (بدون ارتباط با بدنه) به عمل درمي‌آيد؟
345 ـ آيا رله بدنه در هنگام اتصال فاز پاره شده سيم‌پيچ داخل ترانسفورماتور با بدنه، فعال مي‌شود؟
346 ـ در صورتي كه صاعقه با بدنه ترانسفورماتور برخورد كند، آيا رله بدنه ترانسفورماتور عمل خواهد كرد؟
347 ـ در صورت برقراري جرقه بين فاز خارج شده از بوشينگ و بدنه ترانسفورماتور، جريان زمين از چه مسيري به زمين برمي‌گردد؟
348 ـ چه عوامل عمده‌اي در تخريب ترانسفورماتور قدرت نقش دارد؟
349 ـ آيا كاهش فركانس، كاهش جريان را در ترانسفورماتور قدرت به دنبال مي‌آورد؟
350 ـ آيا افزايش جريان،كاهش شار را به دنبال ميآورد؟
351 ـ آيا افزايش شار در ترانسفورماتور (كه ناشي از جريان سيم‌پيچ‌ها است) به تمامي از هسته آن مي‌گذرد؟
352 ـ آن قسمت از شار پراكنده كه از طريق بدنه ترانسفورماتور بسته مي‌شود، ‌آيا ارتباطي به گرماي ايجاد شده در بدنه دارد؟
353 ـ رله اضافه شار كه در حفاظت بعضي از ترانسفورماتورهاي قدرت بكار گرفته مي‌شود به چه پارامترهايي حساس است؟
354 ـ چرا رله اضافه شار در ترانسفورماتورهاي منصوب در پست‌هاي نيروگاهي كاربرد دارد؟
355 ـ آيا در پست‌هاي فشار قوي از رله‌هاي ولتاژي نوع A.C هم استفاده مي شود؟
356 ـ فرمان رله‌هاي ولتاژي را سريع انتخاب مي‌كنند يا با تأخير نسبتاً زياد؟
357 ـ آرايش بانكهاي خازني غالباً به چه صورتي است؟
358 ـ اگر با بي‌برق شدن پست، خازن‌ها همچنان به صورت وصل باقي بمانند، با برقدار شدن مجدد و بلافاصله پست، آيا احتمال بروز حادثه اي وجود خواهد داشت؟ چرا؟
359 ـ گاهاً پيش مي‌آيد كه وقتي بانك خازني يك واحد ستاره در سايه و ديگري در آفتاب قرار گيرد، حفاظت تحريك شده و فرمان قطع مي‌دهد علت آن چه مي‌تواند باشد؟
360 ـ وجود فيوز لينك ورودي هر خازن به چه منظوري است؟
361 ـ راكتورهاي سري و به عبارتي پیچك‌هايي كه بطور سري با هر فاز خازن‌ها قرار مي‌گيرند به چه منظوري است؟
362 ـ آيا از برقگير براي حفاظت خازنها هم استفاده مي‌شود؟
363 ـ آيا از روي ظاهر يك خازن، حدوداً مي‌توان درباره سالم بودن آن قضاوت كرد؟
364 ـ آيا درست است كه در پست‌هاي فشار قوي، و يا در كارخانجات، بانك خازني را بدون واسطه كليد به شينه متصل كنيم؟ توضيح دهيد.
365 ـ براي سنجش فركانس، كداميك از پارامترهاي جريان، ولتاژ و يا تركيبي از اين دو مورد نياز است؟
366 ـ به جز عوامل داخلي ژنراتور، چه عامل ديگري در خروجي آن موجب تغيير فركانس مي‌شود؟
367 ـ با افزايش فركانس ژنراتور، تلفات شبكه چه تغييري مي‌نمايد؟ توضيح دهيد.
368 ـ حذف بار(Load Shedding) كه معطوف به رله‌هاي فركانسي است، در كداميك از پست‌هاي فوق توزيع يا انتقال انجام مي‌شود؟
369 ـ در چه مواقعي مجبور به حذف بار مي‌شويم؟
370 ـ آيا مي‌توانيم بگوييم كه هر چه تنظيم رله فركانسي، مقدار پايين‌تري داشته باشد، اولويت و اهميت فيدر كمتر است؟
371 ـ مراحل عملكرد رله فركانسي در شبكه در چه فركانس‌هايي اتفاق مي‌افتد؟
372 ـ آيا خطوط63 كيلوولتي كه در اثر افت فركانس در شبكه در مراحل چهارگانه قطع مي‌شوند، هميشه خطوط ثابت و معيني مي‌باشند؟
373 ـ در رله واتمتريك، چند پارامتر مورد سنجش قرار مي‌گيرد؟
374 ـ توان حاصله در يك رله واتمتريك چگونه محاسبه مي‌شود؟
375 ـ آيا رله واتمتريك، يك رله جهتي است؟
376 ـ آيا مي‌دانيد كه رله‌هاي واتمتريك را معمولاً در چه مواردي مورد استفاده قرار مي‌دهند؟
377 ـ درچه مواقعي، عمل سنكرن كردن مورد نياز است؟
378 ـ براي سنكرون كردن، چه پارامترهايي از دو طرف با هم مقايسه مي‌شوند؟
379 ـ برابر نبودن فركانس ژنراتور و شبكه به هنگام پارالل كردن، چه اتفاقي را سبب مي‌شود؟
380 ـ رله سنكرون چك در كجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟
381 ـ چرا مسأله يكسان بودن توالي فازها (Phase Sequence) براي رله سنكرون چك منظور نمي‌شود؟
382 ـ حفاظت‌هاي مهم خطوط انتقال را نام ببريد.
383 ـ اگر جريان اتصالي در حدود جريان نامي خط باشد ، آيا رله ديستانس مي‌تواند آن را حس كند؟
384ـ‌ رله اتوركلوزر (رله وصل مجدد) چه نوع رله‌اي است و زمان‌هاي تنظيم شونده آن را توضيح دهيد.
385 ـ حفاظت اصلي خط در مقابل اتصال دو فاز به عهده چه رله‌اي است؟
386 ـ حفاظت اتصال فاز به زمين در طول خط به عهده چه رله‌اي است؟
387 ـ براي حفاظت خطوط دوبل از چه رله‌اي استفاده مي شود؟
388 ـ انواع مشخصه‌هاي رله ديستانس را نام ببريد.
389 ـ رله High Impedance به چه منظوري استفاده مي‌گردد؟
390 ـ هنگامي كه در يك شبكه سه فاز بين فازها نامتعادلي پيش مي‌آيد چه رله‌اي عمل مي‌كند؟
391 ـ رله ديستانس چه نوع رله‌اي است؟
392 ـ پشتيبان(Back up) رله ديستانس كدام رله است؟
393 ـ جهت دار (Directional) بودن رله ديستانس يعني چه و براي چه منظوري است؟
394 ـ رله‌هاي جهتي به كدام كميت‌ها بستگي دارند و طرز كارشان مشابه كدام وسيله اندازه‌گيري مي‌باشد؟
395 ـ عوامل مورد سنجش در يك رله ديستانس چيست؟
396 ـ آيا همه رله هاي ديستانس، امپدانس را اندازه مي‌گيرند؟
397 ـ رله‌ي ديستانس رابراي حفاظت چه المان‌هايي از شبكه مورد استفاده قرارمي‌دهند؟
398 ـ رله ديستانس در حفاظت خطوط، رله اصلي محسوب مي‌شود يا رله پشتيبان؟
399 ـ بطور كلي، در چه مواردي رله‌هاي ديستانس كاربرد قطعي و ضروري پيدا مي‌كند؟
400 ـ زون‌بندي رله ديستانس چگونه صورت مي‌گيرد؟
401 ـ زمان زون‌هاي مختلف رله ديستانس را معمولاً چه مقدار قرار مي‌دهند؟
402 ـ در حالتي كه سرعت عمل رله ديستانس از اهميت بالايي برخوردار است، پس چرا فقط 85% خط مورد حفاظت را در زون نخست (با فرمان قطع آني) قرار مي‌دهند و 15% بقيه را به زون دوم (با زمان6/. ثانيه) موكول مي‌كنند؟
403 ـ يك رله ديستانس عمدتاً از چه اجزايي ساخته شده است؟
404 ـ آيا واحد راه انداز رله ديستانس با هر تغيير جريان يا ولتاژي به عمل درمي‌آيد؟
405 ـ واحد سنجشي رله ديستانس چه مي‌كند؟
406 ـ آيا در اتصالي‌هاي دورتر، جريان اتصال كوتاه بيشتر است؟
407 ـ آيا لزومي دارد كه رله ديستانس جهتي هم باشد؟
408 ـ تفاوت عمده يك رله MHO با رله نوع امپدانسي در چيست؟
409 ـ رله افست مهو (Offset Mho) چگونه رله‌اي است؟
410 ـ مشخصه يك رله راكتانسي چگونه است؟
411 ـ‌ آيا رله‌هاي ديستانس معمولي، خط پارگي (بدون ايجاد اتصالي با ساير فازها و يا زمين) را احساس مي‌كنند؟
412 ـ چه زماني رله مثلث باز (Open Delta) عمل مي‌كند؟
413 ـ بدترين حالت اتصال كوتاه چه نوعي است؟
414 ـ كاربرد رله فاصله ياب(Fault Locator) چيست؟
415 ـ كار رله دريافت ‌سيگنال ‌تريپ ‌از طريق ‌سيم ‌پيلوت ‌يا كرير (Carrier or Pilot Wire Receive Relay) چيست؟
416 ـ روش‌هاي درجه‌بندي زماني رله ديستانس را بنويسيد.
417 ـ منحني زماني رله ديستانس معرف چيست؟ توضيح دهيد.
418 ـ انواع رله‌هاي شروع كننده را نام ببريد و توضيح دهيد به چه منظوري استفاده مي‌شود.
419 ـ آيا لزومي دارد كه رله ديستانس جهتي باشد؟
420 ـ چرا واحدهاي راه انداز در رله‌اي ديستانس تعبيه شده‌اند؟
421 ـ کد استاندارد ANSI رله های دیستانس ودیفرانسیل ترانسفورماتور که در دستورالعملهای ثابت بهره برداری ذکر شده چیست؟
422- نقش امواج کریر در حفاظت را شرح دهید .
423 ـ ‌بدست آ‌وردن جريان يا ولتاژ اوليه از روي ستينگهاي رله چگونه است؟
424 ـ منظور از Power Swing Blocking چيست و چگونه عمل مي‌كند؟
425 ـ مقاومت شبكه ارتينگ كه براي حفاظت به كار مي‌رود بايستي چه مقدار باشد؟
426 ـ دو مورد از حفاظت‌هاي مكانيكي ترانسفورماتور را نام ببريد.
427 ـ حفاظت اصلي ترانسفورماتور قدرت كدام رله بوده و حفاظت‌هاي پشتيبان(BACK UP) آن را نام ببريد.
428 ـ خطاهاي خارجي تهديد كننده ترانسفورماتور را نام ببريد.
429 ـ عملكرد رله ديفرانسيل در چه مواردي است؟
430 ـ‌ علل اينكه در حفاظت ترانسفورماتور، رله ديفرانسيل به كار مي‌بريم چيست؟
431 ـ محدوده عملكرد رله ديفرانسيل چقدر است؟
432 ـ رله ديفرانسيل چه مواقعي عمل مي‌كند و نحوه عملكرد آن چگونه است؟
433 ـ‌ كدام رله براي حفاظت و بهره‌برداري از ترانسفورماتور پست‌هاي63كيلو ولت نياز حتمي مي‌باشد؟
434 ـ ترانسفورماتور تطبيق مخصوص كه براي رله ديفرانسيل به كار مي‌رود با نسبت تبديل 1:1 به چه منظوري استفاده مي‌گردد؟
435 ـ علت مجهز بودن رله‌هاي زمين به فيلتر در شبكه‌هاي فشار قوي چيست؟
436 ـ ترانسفورماتورهاي جريان مياني(C.T. INTERPOSE) را براي چه منظوري در مسير جريان C.T. هاي رله ديفرانسيل قرار مي‌دهند؟
437 ـ حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور را به طور شماتيك رسم كنيد.
438 ـ واحد هارمونيك‌گير رله ديفرانسيل چه كاري انجام مي‌دهد؟
439 ـ علت استفاده از سيم‌پيچ نگهدارنده در رله ديفرانسيل چيست؟
440 ـ حفاظت ترانسفورماتور در مقابل گازهاي ناشي از انفجار داخل ترانسفورماتور، به عهده چه رله‌اي مي‌باشد؟
441 ـ رله بوخهلتس به چه منظوري در ترانسفورماتورها تعبيه گرديده است؟
442 ـ رله بوخهلتس در چند مرحله عمل مي‌كند؟
443 ـ پس از عملكرد رله بوخهلتس شرايط وصل مجدد به چه صورت است؟
444 ـ پايداري رله ديفرانسيل(Stability) را مختصراً توضيح دهيد.
445 ـ اگر ترانسفورماتور قدرت را در حالتي كه تپ آن ماكزيمم مقدار را دارد، برقدار كنيم، فقط تحت تانسيون قرار دهيم)، احتمال عملكرد چه رله‌هايي وجود دارد؟ چرا؟
446 ـ حفاظت ترانسفورماتور را در مقابل اتصال بدنه توضيح دهيد؟
447 ـ رله نوترال براي حفاظت چه مواردي است؟
448 ـ رله اتصال بدنه (Tank Protection) در چه مواقعي عمل مي‌كند و در چه صورت مي‌توان ترانسفورماتور را مجدداً مدار قرار داد؟
449 ـ رله R.E.F. ، حفاظت چه محدوده‌اي را برعهده دارد و چگونه عمل مي‌كند؟
450 ـ براي حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه و كليدزني از چه وسيله‌اي استفاده مي‌گردد؟
451 ـ‌ براي حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه جريان از چه رله‌اي استفاده مي‌شود؟
452 ـ شاخك‌هاي ميله‌اي روي بوشينگ‌هاي ترانسفورماتور چه كاري را انجام مي‌دهند؟
453 ـ رله جريان زياد(Over Current) و اتصال زمين (E/F) در طرف فشار قوي ترانسفورماتور چه نقشي دارند و چه زماني عمل مي‌كنند؟
454 ـ اگر رله‌هاي ارت فالت(E/F) فيدر خروجي و فيدر ترانس، به هنگام اتصال با زمين در هر يك از خروجي‌ها،‌ عمل نكنند چه تجهيزاتي در خطر هستند و كدام رله به صورت نجات‌دهنده عمل مي‌كند؟
455 ـ حفاظت تپ چنجر ترانسفورماتور چه نام دارد و اگر عمل كند چه اتفاقي مي‌افتد؟
456 ـ رله جريان زياد زماني،كه به منظور حفاظت ترانسفورماتور به كار مي‌رود معمولاً در چه جرياني تنظيم مي‌شود؟
457 ـ انواع رله‌هاي حفاظتي جرياني را نام ببريد.
458 ـ چه نوع حفاظت‌هايي باعث قطع توأم كليد63 و20 كيلوولت ترانسفورماتور مي‌شود؟
459 ـ عملكرد رله هاي كنترل درجه حرارت سيم‌پيچ و روغن را توضيح دهيد.
460 ـ در ترانسفورماتور سوپاپ اطمينان يا دريچه انفجار چيست؟
461 ـ سيستم فايرفايتينگ نوع سرجي در ترانسفورماتور چگونه عمل مي‌كند؟
462 ـ وظيفه رله جريان زياد لحظه‌اي را بيان كنيد.
463 ـ وظيفه رله اتصال زمين لحظه‌اي را بيان كنيد.
464 ـ وظيفه رله جريان زياد تأخيري را بيان كنيد.
465 ـ وظيفه رله اتصال زمين حساس را بيان كنيد.
466 ـ وظيفه رله ضريب قدرت را بيان كنيد.
467 ـ رله اضافه ولتاژ چيست؟
468 ـ وظيفه رله فرمان قطع (Trip Relay) را بيان كنيد.
469 ـ وظيفه ثابت نگه داشتن ولتاژ ثانويه ترانسفورماتورها از طريق كنترل تپ به عهده چه رله‌اي مي‌باشد؟
470‌ ـ رله كنترل كننده سطح روغن در ترانسفورماتور چيست؟
471 ـ تفاوت رله ماكزيمم جريان جهتي با رله‌هاي ماكزيمم جريان معمولي را شرح دهيد.
472 ـ نحوه عملكرد رله اضافه جريان را شرح دهيد.
473 ـ رله‌هاي I.D.M.T Inverse Definite Minimum Time)) چه نوع رله‌هايي هستند؟
474 ـ رله اوركارنت (O/C) به كار رفته در شبكه از چه نوع رله‌هايي است و معمولاً اجازه عبور جريان را تا چه حدي مي‌دهد؟
475 ـ رله راه انداز اوركارنتي دقيق‌تر عمل مي‌كند يا رله راه‌انداز امپدانسي؟
476 ـ آيا مي‌توان از رله اوركارنت به عنوان راه انداز رله ديستانس استفاده نمود؟
477 ـ ‌در يك فيدر خروجي، اتصال كوتاهي رخ مي‌دهد، آيا رله R.E.F. عمل مي‌كند؟
478 ـ اشكال رله اوركارنت زمان ثابت در حفاظت فيدرها چيست؟
479ـ براي حفاظت فيدرهاي خروجي چه رله‌هايي به كار مي‌رود؟
480 ـ تنظيم زمان علمكرد رله‌هاي اوركارنت فيدرهاي خروجي و باس كوپلر ورودي20و63كيلوولت چگونه است؟
481 ـ مزيت رله‌هاي زمان معكوس(Inverse Time) در حفاظت فيدرها چيست؟
482 ـ محل نصب رله جريان زياد تأخيري در كجاي خط مي‌تواند باشد؟
483 ـ‌ عامل ضربه كه موجب قطع بي‌دليل كليدها مي‌شود چيست؟
484 ـ چند مورد از حفاظت‌هاي الكتريكي ترانسفورماتور را نام ببريد.
485 ـ يك فيدر با رله بار زياد (Over Load) محافظت شده است و اتصال كوتاه شديدي رخ مي‌دهد و جريان شديدي از فيدر مي‌گذرد، آيا اين رله قادر به قطع فيدر خواهد بود؟چرا؟
486 ـ در يك رله اورلود، زمان تأخير در قطع به چه چيزي بستگي دارد؟
487 ـ آيا يك رله اوركارنت مي‌تواند به جاي يك رله اورلود نيز عمل كند؟ چرا؟
488 ـ سيستم زمين را تعريف و روش‌هاي ايجاد آن را نام ببريد.
489 ـ چرا براي تغذيه رله‌ها و حفاظت، از ولتاژ DC استفاده مي‌كنند؟
490 ـ حفاظت براي باتري‌هاي 110 ولت DC را نام ببريد؟
491 ـ آلارم‌هاي 63 و20 كيلوولت Inter Trip چه مفهومي دارد؟
492 ـ براي حفاظت تغذيه 220 ولت AC چه حفاظت‌هايي وجود دارد؟
493 ـ علت قطع شدن AC و آمدن آلارم مربوطه در پست‌ها چه مي‌تواند باشد؟
494 ـ چرا عيب فيوز(Fuse Failure) بعد از ظاهر شدن پاك نمي‌شود؟
495 ـ روشن شدن انديكاتورDiscrepancy (تفاوت ـ‌ عدم هماهنگ بودن) مربوط به ديژنكتورها و سكسيونرهاي روي تابلوفرمان چه معني مي‌دهد؟
496 ـ برقگير چيست؟
497 ـ برقگير در پست‌هاي فشار قوي كجا نصب مي‌گردد؟
498 ـ حفاظت پست در مقابل برخورد مستقيم صاعقه چگونه انجام مي‌شود؟
499 ـ آيا برقگيرهاي غيرخطي در حالت طبيعي جريان ضعيف حدود ميلي‌آمپر را به زمين انتقال مي دهند؟
500 ـ حداقل ولتاژ برقگير در شبكه زمين شده، چه مقدار است؟
501 ـ انواع برقگير را نام ببريد؟
502 ـ دستگاه تطبيق امپدانس شامل چه تجهيزاتي مي‌باشد؟
503 ـ P.L.C. را به‌طور خلاصه شرح دهيد.
504 ـ اجزا اصلي سيستم P.L.C. را نام ببريد.
505 ـ روش‌هاي مختلف اتصال سيستم P.L.C. به خطوط را نام ببريد.
506 ـ موارد كاربرد P.L.C. را به طور خلاصه شرح دهيد.
507 ـ سيستم اسكادا (Scada) چيست؟
508 ـ مزاياي سيستم اسكاردا را نام ببريد.
509 ـ منظور از نقاط آنالوگ(Analoge) چيست؟
510 ـ منظور از نقاط Status چيست؟
511 ـ يك سيستم اسكادا بطور كلي از چند بخش تشكيل شده است؟
512 ـ R.T.U چيست؟
513 ـ معمولاً در يك سيستم اسكادا، كنترل چه نقاطي از يك پست فوق توزيع مورد نياز است و در سيستم اطلاعات آن نمايش داده مي‌شود؟
514- در یک سیستم اسکادا معمولاً چه وضعیتهایی نشان داده می شود ؟
515 ـ در يك سيستم اسكادا معمولاً چه مقاديري نمايش داده مي‌شود؟
516 ـ مودم(Modem) چيست؟
517 ـ مفهوم Redundancy در سيستم‌هاي اسكادا به چه معني است؟
518 ـ سلسله مراتب مراكز ديسپاچينگ در سطح شبكه برق ايران چگونه است؟
519 ـ‌ در سطح شركت برق منطقه‌اي تهران چند مركز ديسپاچينگ فوق توزيع وجود دارد؟
520 ـ شبكه كامپيوتري هر يك از مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع شامل چه تجهيزاتي است؟
521 ـ نرم‌افزارهاي مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع از چه نوعي هستند؟
522 ـ در سيستم‌هاي اسكادا تفاوت Event با Alarm چيست؟
523 ـ نحوه ارتباط مركز اصلي ديسپاچينگ فوق توزيع با مراكز فرعي ديسپاچينگ فوق توزيع چگونه است؟
524 ـ عملكرد پايانه دوردست در سيستم اسكادا را تعريف كنيد.
525 ـ ارتباط پايانه با مركز كنترل و يا سيستم چگونه است؟
526 ـ‌ از تابلوي مارشالينگ راك (Marshaling Rack) به چه منظوري استفاه مي‌گردد؟
527 ـ سخت‌افزار پايانه داراي چند قسمت اصلي است؟
528 ـ محيط انتقال جهت تبادل اطلاعات بين پايانه و مركز چند نوع مي‌باشد نام ببريد.
529 ـ انواع داده‌هاي قابل پردازش در پايانه دوردست را بيان كنيد.
530 ـ فيبر نوري چيست و از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟
531 ـ هدف از به‌كارگيري شبكه فيبر نوري در برق تهران چيست؟
532 ـ‌روش انجام تست نقطه به نقطه را شرح دهيد.
533 ـ سيستم راديوترانك چيست؟
534 ـ مزاياي سيستم راديوترانك چيست؟
535 ـ عدم تداخل و امنيت ارتباطي در سيستم راديوترانك چگونه ايجاد مي‌شود؟
فصل پنجم

سیستم مدیریت کیفیت
و
عملیات در شبکه

536 ـ منظور از سيستم مديريت كيفيت را بيان كنيد.
537 ـ استاندارد ISO 9001 را به اختصار توضيح دهيد؟
538 ـ استانداردهاي سري ISO 9000 توسط چه سازماني تدوين شده است؟
539 ـ سيستم تضمين كيفيت در حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري بر مبناي چه استانداردي طراحي و تدوين شده است؟
540 ـ اهداف يك شركت جهت دريافت گواهينامه ISO 9000 چيست؟
541 ـ مستندات كيفيت چيست؟
542 ـ مميزي كيفيت را تعريف كنيد.
543 ـ مهمترين اهداف حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري را در خط‌مشي كيفيت بيان كنيد.
544 ـ فرآيند چيست و در استاندارد ISO 9001 فرآيندگرايي به چه معناست؟
545 ـ در سيستم مديريت كيفيت معاونت توليد و انتقال نيرو، منظور از حوزه ديسپاچينگ بهره‌برداري چيست؟
546 ـ اهداف كيفي (Quality obfectives) چيست؟
547 ـ در حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري «محصول» چيست؟
548 ـ مهم‌ترين مشخص كيفي محصول در حوزه ديسپاچينگ و بهره‌برداري چيست؟
549 ـ منظور از «كنترل وسايل اندازه‌گيري و نظارت برفرآيند» در استاندارد ISO 9001:2000چيست؟
550 ـ‌ منظور از «رضايت مشتري» در استاندارد ايزو 9001 چيست؟
551 ـ اعتبار گواهينامه‌هاي ايزو 9001 چه مدت است؟
552 ـ ارزيابي سالانه وزارت نيرو از عملكرد شركت‌هاي برق منطقه‌اي بر اساس چه مدلي صورت مي‌گيرد؟
553 ـ چارچوب مدل E.F.Q.M چيست؟
554 ـ جايزه ملي كيفيت ايران چند سطح دارد؟
555 ـ در مدل E.F.Q.M اظهارنامه چيست؟
556 ـ چرخه P.D.C.A و بهبود مستمر را توضيح دهيد.
557 ـ در سيستم‌هاي مديريت كيفيت چند نوع مميزي وجود دارد؟
558 ـ مميزي مراقبتي چيست؟
559 ـ اهداف مقررات حفاظت استاندارد در تأسيسات برق را نام ببريد.
560 ـ چه عملياتي جهت ايجاد محيط ايمن كار لازم است، ‌نام ببريد.
561 ـ كارت احتياط را تعريف كنيد.
562 ـ موارد كاربرد كارت احتياط (مجري كار) را بنويسيد.
563 ـ وظايف درخواست‌كننده كارت احتياط (مجري كار) را بنويسيد.
564 ـ مقررات ابطال كارت احتياط را توضيح دهيد.
565 ـ كارت‌هاي حفاظتي و هشدار دهنده را نام ببريد.
566 ـ فرم‌هاي حفاظتي را نام ببريد.
567 ـ چرا صدور كارت احتياط هيچگونه حفاظتي را تضمين نمي‌كند؟
568 ـ وظيفه‌دارنده كارت احتياط در صورتي كه متوجه شود ارتباطش با صادركننده قطع شده است چيست؟
569 ـ كارت حفاظت شخصي را تعريف كنيد.
570 ـ موارد كاربرد كارت حفاظت شخصي را نام ببريد.
571 ـ وظايف درخواست‌كننده كارت حفاظت شخصي را بيان كنيد.
572 ـ وظايف صادركننده كارت حفاظت شخصي چيست؟
573 ـ نحوه ابطال كارت حفاظت شخصي را بيان كنيد.
574 ـ موارد استفاده ازكارت حفاظت دستگاه را بنويسيد.
575 ـ دستور نصب كارت حفاظت دستگاه توسط چه كساني صادر مي‌شود؟
576 ـ تكميل كننده، تصويب كننده و تصويب كننده نهائي، فرم درخواست صدور ضمانت نامه را نام ببريد.
577 ـ قبل از صدور فرم ضمانت نامه چه فرمي تكميل مي‌گردد؟
578 ـ در صورتي كه فرم‌هاي ضمانت‌نامه براي انجام كار بيشتر از يك رو صادر شده باشد وظيفه دارنده ضمانت‌نامه چيست؟
579 ـ چه كسي موظف است قبل از شروع كار ابتدا در طرفين محل كار اتصال زمين موقت نصب كند؟
580 ـ جداسازي را تعريف كنيد.
581 ـ بدون انرژي كردن را تعريف كنيد.
582 ـ فرم تضمين‌نامه ايستگاه را شرح دهيد.
583 ـ دو مورد مهم از مواردي كه صادركننده مجاز به ابطال فرم ضمانت‌نامه نمي‌باشد را شرح دهيد.
584 ـ دارنده ضمانت‌نامه موظف است قبل از شروع كار چه مواردي را به كاركنان تحت سرپرستي اطلاع دهد؟
585 ـ زمان اعتبار صدور ضمانت‌نامه چه مدتي مي‌باشد؟
586 ـ شرايط صدور فرم اجازه كار و آزمايش را توضيح دهيد.
587 ـ هنگامي كه فرم اجازه كار و آزمايش صادر شده باشد و دارنده ضمانت‌نامه حين انجام كار نياز به انجام آزمايش داشته باشد، چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟
588 ـ آيا دارنده ضمانت‌نامه مي‌تواند محيط كار را ترك كند؟ توضيح دهيد.
589 ـ چنانچه لازم باشد براي انجام كارهاي مختلف بر روي يك دستگاه، مدار يا خط براي گروه‌هاي مختلف چند ضمانت‌نامه صادر شود چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟
590 ـ نحوه استفاده از كارت‌هاي عمليات ممنوع را شرح دهيد.
591 ـ دامنه كاربرد فرم محدوده‌ي مجاز انجام كار را بيان كنيد.
592 ـ منظور از درج نقاط تضمين شده در پشت فرم درخواست صدور ضمانت نامه چيست؟
593 ـ در صورتي كه محل انجام كار دور از دسترس باشد و صادركننده ضمانت‌نامه به علت بُعد مسافت قادر به بازرسي محل كار نباشد، چگونه مي‌تواند نسبت به لغو فرم ضمانت‌نامه اقدام نمايد؟
594 ـ افرادي كه مي‌خواهند براي انجام بازديد يا بازرسي وارد محوطه‌اي كه ضمانت‌نامه روي آنها صادرگرديده بشوند، چه مواردي را بايد به مورد اجرا گذارند؟
595 ـ در چه صورتي مسئول بهره‌براري موظف است از تصويب درخواست صدوركارت احتياط خودداري كند؟
596 ـ در صورتي كه مسئولان بهره‌برداري (اپراتورها) نتوانند با دارنده كارت احتياط ارتباط برقرار كنند و با به علت دوري راه قادر به اعزام نفر نباشند، در اين حالت مجاز به انجام چه كاري خواهند بود؟
597 ـ در فرمهاي ضمانت‌نامه، كار مجازي كه بايد انجام شود را تعريف كنيد.
598 ـ در چه صورتي مي‌توان روي نقاط تضمين (جداسازي و بدون انرژي كننده) نسبت به انجام كار اقدام نمود؟
599 ـ منظور از پايدار نگهداشتن سرويس برق در شبكه‌هاي برق انتقال نيرو چيست؟
600 ـ دستگاه‌ها يا خطوطي كه تحت فرم اجازه كار از سرويس خارج مي‌شوند را تعريف كنيد.
601 ـ دستگاه‌ها و يا خطوطي كه انجام كار بر روي آنها مجاز شده را تعريف كنيد.
602 ـ نقاط تضمين (جداسازي و بدون انرژي كننده) بايد داراي چه نوع مكانيزمي باشند؟
603 ـ دستگاه‌ها و يا خطوط مجزا شده در فرم تضمين‌نامه ايستگاه را تعريف كنيد.
604 ـ در صورتي كه دارنده ضمانت‌نامه به عللي نتواند در محيط كار حاضر شود در اين صورت موظف به انجام چه اقدامي خواهد بود؟
605 ـ انواع مجوز كارهاي مختلف و متداول در شبكه‌هاي برق انتقال نيرو را توضيح دهيد.
606 ـ شرايط انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الكتريكي را بيان كنيد.
607 ـ درخواست كننده قبل از صدور فرم ضمانت‌نامه تحت چه شرايطي مجاز به انجام كار خواهد بود؟
608 ـ چرا در فرم‌هاي ضمانت‌نامه رديف «بررسي شد به وسيله» بايستي توسط دارنده ضمانت‌نامه بررسي و تأئيد شد؟
609 ـ شرايط عمليات جداسازي ازمنابع انرژي الكتريكي را بيان كنيد.
610 ـ فرم تضمين‌نامه ايستگاه چه شرايطي را براي انجام كار بوجود مي‌آورد؟
611 ـ در چه شرايط و مواقعي مي‌توان از فرمهاي ضمانت‌نامه استفاده نمود؟
612 ـ فرم درخواست صدور ضمانت‌نامه راچه كساني مي‌توانند تكميل كنند؟
613 ـ در چه صورتي صادركننده ضمانت نامه موظف است انجام آزمايش را تصويب نكند؟
614 ـ كارت حفاظت دستگاه را تعريف كنيد.
615 ـ چه كساني بايد حتماً يك نسخه از مقررات ايمني داشته باشند؟
616 ـ اپراتور چه وظيفه‌اي در قبال كتابچه مقررات ايمني دارد؟
617 ـ درصورت وجود اشكال پس از اعلام پايان كار گروه تعميراتي به هنگامي كه فرم محدوده مجاز انجام كار صادر گرديده چه اقداماتي بايد انجام داد؟
618 ـ اتصال زمين متحرك را تعريف كنيد.
619 ـ اتصال زمين اضافي را تعريف كنيد.
620 ـ تجهيزات برقدار را تعريف كنيد.
621 ـ آيا مي‌توان با توافق قبلي و يا توسط علائم، نسبت به برقدار و يا بي‌برق نمودن تجهيزات اقدام نمود؟
622 ـ شخص مانوركننده قبل از قطع و وصل سكسيونرها در محوطه، چه كاري بايد انجام دهد؟
623 ـ تابلوهاي خطر و احتياط و حصارها و موانع ديگر بايد تحت سرپرستي چه كسي نصب شوند؟
624 ـ چرا تمام تجهيزات پست را ارت مي‌نماييم؟
625 ـ قبل از جريان دادن فيدرهاي 20 كيلوولت چه بايد كرد؟
626 ـ فرق سكسيونر و ديژنكتور چيست؟
627 ـ چرا در طرفين ديژنكتور ها معمولاً سكسيونر قرار مي‌دهند؟
628 ـ در صورت قطع كاملD.C پست، وظيفه اپراتور و مركز كنترل چيست؟
629 ـ جهت ايجاد اتصال زمين موقت ابتدا چه بايدكرد؟
630 ـ در موقع برداشتن اتصال زمين موقت چه بايدكرد؟
631 ـ ايمني را تعريف كنيد.
632 ـ ريسك را تعريف كنيد.
633 ـ شخص مجاز را تعريف كنيد.
634 ـ فرد صلاحيتدار را تعريف كنيد.
635 ـ نمونه اي از وسايل ايمني را نام ببريد.
636 ـ فازمترها چند نوع هستند؟
637 ـ چنانچه فازمتري وجود برق در يك هادي را نشان نداد،آيا مي‌توان مطمئن شد كه هادي مذكور فاقد برق مي‌باشد؟
638 ـ آيا مي‌توان براي امتحان فاز در يك هادي كه اختلاف ولتاژ آن با زمين كيلوولت است از فازمتر400 ولت استفاده كرد؟
639 ـ در رابطه با ايمني پست چند نوع ولتاژ مطرح مي‌شود؟ نام ببريد.
640 ـ ولتاژ گام را تعريف كنيد.
641 ـ ولتاژ تماس را تعريف كنيد.
642 ـ چرا اپراتور در مواقع احساس خطر جاني و ديگر موارد ضروري، بايد مراتب را ابتدا به مركز كنترل گزارش نموده و سپس اقدام به قطع دستگاه نمايد؟
643 ـ در مورد حوادث اضطراري كه زمان در آن نقش مهمي دارد وظيفه اپراتور چيست؟
644 ـ جريان متناوب خطرناكتر است يا جريان مستقيم، چرا؟
645 ـ حداقل جريان متناوب و مستقيم كه براي بدن انسان خطرناك هست را نام ببريد.
646 ـ خطرناك‌ترين حالت برق‌گرفتگي چه موقع است؟
647 ـ آيا مي‌توان يك خط برقدار را ارت نمود؟
648 ـ اختلالات و عوارض بعدي پس از برق‌گرفتگي كدامند؟
649 ـ انواع اتصالي در شبكه برق را نام برده و بدترين نوع اتصالي را مشخص كنيد.
650 ـ آيا مقاومت الكتريكي بدن انسان ثابت است؟ توضيح دهيد.
651 ـ حداكثر ولتاژ تماس در جريانDC.AC با توجه به ماكزيمم زمان مجاز براي قطع مدار چقدر است؟
652 ـ حالت هاي مختلف عبور جريان برق از بدن كدامند؟
653 ـ خطرناك‌ترين حالت عبور جريان برق از بدن انسان كدام حالت است؟
654 ـ حداقل اصول اساسي ايمني در صنعت برق را شرح دهيد.
655 ـ حداقل فواصل مجاز از نزديكترين هادي برقدار تا سطح زمين ياسكوي توقف در پست‌ها و كليدخانه‌هاي فشار قوي چقدر است؟
656 ـ براي انجام كار روي پايه‌ها و برج‌هاي حائل هادي‌هاي برقدار فشار قوي، فواصل مجاز مشخص شده مابين قسمت‌هاي بدنيا ابزار كار تا قسمت برقدار چه مقدار مي‌باشد؟
657 ـ آيا در موقع نزديك شدن طوفان و رعد و برق مي‌توان روي خطوط هوايي كار كرد؟
658 ـ شدت ضايعات الكتريكي پس از تماس بدن انسان با منبع الكتريكي، به چه عواملي بستگي دارد؟
659 ـ مقاومت نسوج بدن انسان را به ترتيب نام ببريد.
660 ـ مقاومت پوست بدن انسان در حالتهاي مختلف چقدر است؟
661 ـ كمك‌هاي اوليه را تعريف و اهداف آن را نام ببريد.
662 ـ ويژگي‌هاي شخص كمك‌دهنده در امدادگري و كمك‌رساني به مصدوم را نام ببريد.
663 ـ علائم حياتي بدن انسان چيست ؟
664 ـ چهار عامل مهم در تعيين پاسخ انسان نسبت به ارتعاش چيست؟
665 ـ حداكثر زمان مجاز براي اتصال ولتاژهاي 50-75 و90-110 ولت به بدن انسان چقدر مي باشد؟
666 ـ سه عامل مهم كه در برق‌گرفتگي قابل بررسي است را نام ببريد.
667 ـ عوامل موثر در برق گرفتگي را بيان كنيد.
668 ـ برق‌گرفتگي به چند طريق معمول است، نام ببريد.
669 ـ خطرات ناشي از سيستم‌هاي برقي را نام ببريد.
670 ـ اهداف بهداشت حرفه اي را نام ببريد.
671 ـ وظايف كارگر در محيط كار چيست؟
672 ـ وظايف كارفرما در ارتباط با مسائل كارگران چيست؟
673 ـ به طور كلي عوامل زيان‌آور در محيط كار را بيان كنيد.
674 ـ عوامل شيميائي به چند طريق مي توان به بدن انسان صدمه وارد كند؟ نام ببريد.
675 ـ عوامل فيزيكي كه در محيط كار مي‌تواند باعث ناراحتي ها يا امراض گوناگون براي افراد شود را نام ببريد.
676 ـ منابع توليد حرارت الكتريكي را نام ببريد.
677 ـ عواملي كه نقطه اشتعال به آنها بستگي دارد را نام ببريد.
678 ـ درجه حرارت اشتعال يا نقطه خود به خودسوزي را تعريف كنيد.
679 ـ به طور كلي منابع توليد حرارت را نام ببريد.
680 ـ طبقات آتش‌سوزي‌ها به طور كلي به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟
681 ـ آتش به چند طريق گسترش مي‌يابد؟
682 ـ مثلث آتش را تعريف كنيد.
683 ـ به طور كلي براي خاموش كردن آتش، چه بايد كرد؟
684 ـ انواع خاموش‌كننده‌هاي آتش را از نظر وضعيت ظاهري نام ببريد.
685 ـ انواع وسايل خاموش كننده از نظر محتواي مواد اطفاي حريق كدامند؟
686 ـ خاموش‌كننده‌هاي مواد كف چند نوعند؟
687 ـ ماده هالوژنه را تعريف كنيد.
688 ـ براي خروج مواد خاموش‌كننده و هدايت آن به طرف آتش نياز به چه عاملي مي‌باشد؟
689 ـ نكته مهم به هنگام استفاده از كپسول‌هاي آتش نشاني چيست؟
690 ـ در آتش‌سوزي وسايل الكتريكي و الكترونيكي چه بايد كرد؟
691 ـ براي خاموش كردن آتش‌هاي ناشي از مايعات (قابل اشتعال) از چه نوع كپسولي بايد استفاده كرد؟
692 ـ به هنگام استفاده از خاموش‌كننده‌هاي محتوي گاز CO2 عمل قطع هوا چگونه انجام مي‌شود؟
693-گاز CO2 كه درخاموش‌كننده هاي تجهيزات برقي به كار مي‌رود را شرح دهيد.
694 ـ هالن 104 كه يك خاموش كننده هالوژنه است چگونه عمل مي‌كند؟
695 ـ فشار گاز حاصل در كپسول از چه طريق تأمين مي‌گردد؟
696 ـ كپسول‌هاي پودر و هوا حاوي چه مقدار پودر و هوا است؟
697 ـ آيا در پست‌هاي فشار قوي و نيروگاه‌ها مجاز به استفاده از كپسول آب هستيم؟
698 ـ مواد قابل اشتعال و سريع‌الاشتعال را شرح دهيد.
699 ـ در صورتيكه داخل ساختمان را دود گرفته باشد، فرد گرفتار شده چه مي‌كند؟
700 ـ اصول پيشگيري از خطرات آتش‌سوزي هنگام جوشكاري را به طور اختصار شرح دهيد.
701 ـ در موقعي كه اتومبيل از قسمت موتور دچار آتش سوزي شد، چه مي‌كنيم‌؟
702 ـ باتوجه به دياگرام زير در صورت خروج خط بين دو پست الف و ب درشرايط عدم امكان برقراري تماس و هماهنگي با مركز كنترل و يا پست مقابل، اولويت عمليات برقدار نمودن و پارالل نمودن خط مذكر را بيان كنيد.

پست ب پست الف
×
703 ـ اقداماتي كه جهت ثبت وقايع پست توسط اپراتور انجام مي‌گيرد را شرح دهيد.
704 ـ‌ اپراتور پست‌هاي انتقال، معايب تجهيزات سيستم مخابراتي را به چه مركزي اعلام عيب مي نمايند؟
705 ـ مهمترين مواردي كه بايستي در دفتر گزارش روزانه توسط اپراتور هر شيفت ثبت گردد را نام ببريد.
706 ـ وظيفه اپراتور مسئول يا اپراتور يا مسئول عمليات شبكه (در پست‌هاي اسكن) به هنگام مشاهده عيب در تجهيزات را شرح دهيد.
707 ـ وظيفه اپراتور مسئول يا اپراتور يا مسئول عمليات شبكه (در پست‌هاي اسكن) هنگام مشاهده عيب ساختماني را شرح دهيد.
708 ـ‌ وظيفه اپراتور مسئول يا اپراتور يا مسئول عمليات شبكه (درپست هاي اسكن)براي انجام بازديد ماهانه فني ساختماني و تأسيساتي را توضيح دهيد.
709 ـ نحوه تحويل و تحول شيفت در پست هاي انتقال و فوق توزيع را شرح دهيد.
710 ـ چگونگي انجام عمليات مانور در پست‌هاي فوق توزيع در خصوص كارهاي تعميراتي را شرح دهيد.
711 ـ چگونگي انجام عمليات مانور در پستهاي انتقال نيرو در خصوص كارهاي تعميراتي را شرح دهيد.
712 ـ وظيفه اپراتور به هنگام ورود و خروج تجهيزات، لوازم، خودرو سنگين و تردد افراد به پست ها را بيان كنيد.
713 ـ در پست‌هاي فوق توزيع در صورت مراجعه اكيپ‌هاي تعميراتي چه اقداماتي براي بي‌برق كردن و خارج كردن تجهيزات از مدار بايد انجام داد؟ توضيح دهيد .
714 ـ پرسنل و مسئول پست موظف هستند اپراتور جديد الاستخدام را به هنگام كارآموزي با چه مواردي آشنا نمايند؟
715 ـ چه عاملي باعث ايجاد تغييرات فركانس در شبكه مي شود؟
716 ـ مسئوليت ثابت نگهداشتن ولتاژ 20 كيلوولت در پست‌ها به عهده كيست؟
717 ـ گزارشاتي كه توسط اپراتور به مراكز ديسپاچينگ داده مي شود شامل چه مواردي بايد باشد، نام ببريد.
718 ـ در صورت تغييرات فركانس بين7/49 و 3/50 هرتز ، هرگونه اصلاح فركانس با توجه به امكانات و شرايط شبكه توسط چه مركزي انجام مي شود؟
719 ـ وظايف دفتر هماهنگي (واحدهماهنگي) چيست؟
720 ـ نحوه عمليات هنگام بي‌برق شدن پست‌هاي63 كيلوولت (داراي باسبار) را بيان كنيد.
721 ـ نحوه برقدار كردن پست‌هاي63 كيلوولت (داراي باسبار) را بيان كنيد.
722 ـ در صورتي كه يك پست انتقال كاملا ًبي‌برق گردد، مسئول بهره‌برداري پست به‌ترتيب بايد چه اعمالي را انجام دهد؟
723 ـ حوزه جغرافيايي و عملياتي مركز ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ را نام ببريد.
724 ـ حوزه جغرافيايي و عملياتي مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع نواحي قم و كرج چيست؟
725 ـ آيا اپراتور پست موظف است هميشه در ارتباط با مركز كنترل و ديسپاچينگ‌هاي نواحي باشد؟
726 ـ مسئوليت نظارت بر كنترل ولتاژ 63 كيلوولت در شبكه با كدام واحد است؟
727 ـ مقدار بار مجاز ترانسفورماتور MVA30 بر اساس دستورالعمل ثابت بهره‌برداري پست‌هاي فوق توزيع چه مقدار مي‌باشد؟
728 ـ مقدار بار مجاز ترانسفورماتورهايMVA15 بر اساس دستورالعمل ثابت بهره‌برداري پست‌هاي فوق توزيع چه مقدار مي‌باشد؟
729 ـ حدود وظايف عملياتي اپراتور پست‌هاي فوق توزيع را شرح دهيد.
730 ـ چنانچه لازم باشد اطلاعاتي از دفتر گزارش روزانه به واحدي منعكس گردد مي‌بايستي چگونه اقدام نمود؟
731 ـ اپراتور در زماني كه يكي از تجهيزات و يا دستگاه هاي منصوبه صدمه ببيند، چه وظيفه‌اي دارد؟
732 ـ تعويض شيفت اپراتورها در پست چگونه انجام مي‌شود چرا ؟
733 ـ اپراتور چه مواردي را پس از اتمام شيفت خود بايد رعايت كند؟
734 ـ اپراتور براي تحويل گرفتن شيفت قبلي، بايد چه مواردي را رعايت كند؟
735 ـ علل قطعي ها به چنددسته طبقه‌بندي مي شود؟ نام ببريد.
736 ـ عوامل قطعي ناشي از عملكرد رله را نام ببريد.
737 ـ علل قطع دستي را نام ببريد.
738 ـ عمليات قطع و وصل كليد دستگاه‌هاي فشار قوي چگونه بايد انجام شود؟
739 ـ چند مورد از وظايف مسئول پست را نام ببريد؟
740 ـ با در نظر گرفتن پست‌هاي B,A و احتمال وجود بار به صورتT-OFF (مثل ترانسفورماتور سيار)، عمليات لازم جهت خروج T.OFF را شرح دهيد.
741 ـ دليل استفاده از سلكتور سوئيچ ولتاژ در دو طرف خط چيست ؟
742 ـ وقتي ايستگاهي به عللي بي‌برق مي شود اولين كار اپراتور چيست ؟
743 ـ براي اطمينان از قطع شدن يك بريكر فشار قوي، چه مواردي را بايد مورد توجه قرار داد؟
744 ـ سكسيونر را در چه شرايطي مي‌توان قطع و وصل نمود؟
745 ـ آيا مي‌توان سكسيونر باي‌پاس (شانتاژ) را درحالت تحت تانسيون قطع و وصل نمود؟
746 ـ آيا مي‌توان ترانسفورماتور را از طرف فشار ضعيف تحت تانسيون قرار داد؟
747 ـ‌ باس كوپلر به چه منظوري در طرح شينه‌هاي اصلي و كمكي به كار مي‌رود؟
748 ـ ‌تعبيه سكسيونر در مسيرنوترال زمين شده ترانسفورماتور به چه منظوري است؟
749 ـ‌ در صورت عملكرد رله بوخهلتس به چه ترتيب بايد عمل كرد؟
750 ـ اگر كليدي بعد از مانور، صداي غيرعادي داشته باشد و يا معيوب به نظر برسد چه بايد كرد؟
751 ـ آيا قطع و وصل مدارهاي فشار قوي بايد ثبت شود؟
752 ـ شرايط انجام سرويس و تعميرات بر روي دستگاه‌هاي فشار قوي چگونه است؟
753 ـ بهترين روش براي بهينه سازي، نگهداري و بهره برداري شبكه چيست؟
754 ـ هدف از اجراي مناسب و دقيق نگهداري و تعميرات در شبكه‌هاي انتقال نيرو چيست؟
755 ـ اهداف نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات را نام ببريد.(pm )
756 ـ نحوه خارج كردن ترانسفورماتورها را از حالت موازي بيان كنيد.
757 ـ چه آيتم هايي را در ثبت بار ترانسفورماتور بايد يادداشت نمود؟
758 ـ شرايط پارالل كردن دو خط يا دو ترانسفورماتور قدرت يا دو ژنراتور را شرح دهيد.
759 ـ شرايط پارالل با چه وسايلي كنترل مي‌شود ؟
760 ـ نحوه خروج دستي ترانسفورماتور20/63 كيلوولت جهت سرويس و تعميرات در پست‌هاي فوق توزيع نوع فيدرترانس، به ترتيب چگونه است؟
761 ـ نحوه برقداركرن ترانسفورماتور 20/63 كيلوولت پس از پايان كار سرويس و تعميرات در پست هاي فوق توزيع نوع فيدرترانس، به ترتيب چگونه است؟
762 ـ دو ترانسفورماتور يا دو خط برقدار را در حدود چند درصد مي‌توان سنكرون كرد؟
763 ـ در صورتي كه تغذيه داخلي پست قطع و چراغ‌ها خاموش شدند اپراتور چه بايد بكند؟
764 ـ هنگامي كه چراغ Lock-Out روشن شده و كليد روغني هنوز عمل نكرده است، مي‌بايست از فشار دادن دكمه reset خودداري نمود. چرا ؟
765 ـ درصورت بي‌برق شدن شينه 20 كيلوولت وظيفه اپراتور چيست ؟
766 ـ اگر فرضاً پست بي‌برق و خط نيز بي‌برق باشد، پس از برقدارشدن خط ترتيب مانور تا وصل فيدرهاي خروجي را بيان كنيد؟
767 ـ در صورتي كه دو باسبار فشار قوي از دو منبع مختلف تغذيه شوند براي پارالل كردن آن‌ها چه شرايطي بايد وجود داشته باشد؟
768 ـ دو ترانسفورماتور 20/63 كيلو ولت كه از نظر گروه‌برداري مشابه و داراي امپدانس درصد مختلف هستند، در صورتي كه روي يك باسبار با مصرف معلوم پارالل شوند سهم بار كداميك بيشتر است؟
769 ـ بي‌برق شدن خط انتقال از پست به چه طريق صورت مي‌گيرد؟
770 ـ روغن فيدرهاي نوع آ اك شهري، آلمان شرقي و كالريماك، پس از چه تعداد قطعي زير اتصالي بايست تعويض شود؟
771 ـ طرز عمل اپراتورها در مواقع نامتعادلي فازها را شرح دهيد.
772 ـ رنج تغييرات ولتاژ عادي 20 كيلوولت پست را نام ببريد.
773 ـ رنج تغييرات ولتاژ غيرعادي 20 كيلوولت پست را نام ببريد.
774 ـ رنج تغييرات ولتاژ غيرقابل تحمل 20 كيلوولت در پست‌ها را نام ببريد.
775 ـ درصورتي كه ولتاژ غيرقابل تحمل باشد اپراتور چه بايد بكند؟
776 ـ كنترل‌هايي كه اپراتور پس از بي‌برق شدن و خاموش ماندن پست بايد انجام دهد چيست؟
777 ـ در صورت وجود بانك‌هاي خازني، پس از برقدارشدن پست چه بايد كرد؟
778 ـ در صورت وجود عيب در سيستم تغذيه جريان مستقيم (DC) چه بايد كرد؟
779 ـ‌ درصورت دريافت آلارم درجه حرارت ترانسفورماتور اپراتور چه كاري بايد انجام دهد؟
780 ـ درصورت آلارم درجه حرارت سيم‌پيچ ها چه كار بايد كرد؟
781 ـ در صورت دريافت كدام آلارم و فرمان قطع، مركز كنترل تا دريافت مجوز بهره‌برداري، مجاز به بهره برداري مجدد از ترانسفورماتور نبوده و بايد آن را از مدار خارج نگهدارند؟
782 ـ درصورتي كه ترانسفورماتوري در اثر رله حرارتي از مدار خارج شد، وظيفه اپراتور و مركز كنترل چيست؟
783 ـ‌ درصورتي كه ترانسفورماتور اصلي بر اثر افزايش درجه حرارت ترانسفورماتور داخلي قطع نمود چه بايد كرد؟
784 ـ درصورتي كه ترانسفورماتور با عملكرد رله اتصال زمين از مدارخارج شود وظيفه اپراتور پس از اطلاع به مركز كنترل چيست ؟
785 ـ فرم بازديد روزانه از تجهيزات به چه منظوري مي‌باشد؟
786 ـ وظيفه اپراتور در صورتي كه روغن نمايC.T. خالي از روغن گردد چيست؟
787 ـ آيا مقامات مسئول در سازمان‌هاي دولتي و نيروهاي انتظامي اجازه ورود به پست‌ها را دارند؟
788 ـ از شماره تجهيز A902R1 چه اطلاعاتي به دست مي‌آيد.
789 ـ ازشماره تجهيز P612LA چه اطلاعاتي به دست مي‌آيد.
790 ـ از شماره تجهيزS8073 چه اطلاعاتي بدست مي‌آيد.
791ـ شماره‌يك‌خط‌400كيلوولت‌بين‌دو‌پست‌باحروف‌شناساييN,M چگونه‌بدست‌مي‌آيد؟
792 ـ منظور از علامتYNd11 , Yy0 در روي يك ترانسفورماتور چيست ؟
793 ـ علامت Yy5 بر روي ترانسفورماتور چه معني دارد؟
794 ـ شينه هاي در پست‌هاي 63 كيلوولت چگونه نامگذاري مي‌شوند ؟
795 ـ علائم Ca . G.S, S.S, G.T, T.S , D.S ,L.A ,C.T ,C.V.T. در نقشه‌ها چيست؟
796 ـ كد و رنگ استاندارد ولتاژهاي 400 ولت ،20كيلوولت ،63كيلوولت ،132كيلوولت ،230كيلوولت و 400 كيلوولت را بيان نماييد.
797 ـ علامت T,N در نشان‌دهنده‌هاي توان اكتيور به چه منظوري مي‌با شد؟
798 ـ درصورتي كه شماره باسبارهاي 63 در يك پست و2و4 باشد، شماره ترانسفورماتورها چگونه خواهد بود؟
799 ـ شماره ديژنكتوري 6112 مي‌باشد، اين شماره به چه مفهومي مي‌باشد؟
800 ـ كليد قدرت متصل به ترانسفورماتور T1 با سطح ولتاژ230 كيلوولت را با چه كُدي نمايش مي‌دهند؟

 

دانلود: لینک مستقیم یک  | لینک مستقیم دو
حجم :2.93 MB
فرمت: PDF
پسورد : www.mohandes.org

درباره رسول

دانشجوی کارشناسی ارشد برق ، علاقمند به برنامه نویسی ، امیدوارم نوشته های من مورد توجه شما بازدید کننده محترم قرار بگیرد.

20 دیدگاه

 1. درنظر گرفتن تابلو ها درواحد های مسکونی به چه صورت است/مثلا یک تابلو درکنار کانتر بگذاریم-در داخل منزل تابلو مینیاتوری استفاده کنیم //یااز هردو لطفا یه جواب کلی بدین

  و برای هر مصرف کننده باید یه ارت ویه نول مجزا کشیده بشه؟؟

  لطفا راهنمایی کرده و توضیحی کلی مفهومی بدین

  باتشکر از شما

 2. سوال ها چرا جواب نداره ؟

 3. با سلام
  جزوه 800 سوال برق همراه با جواب بسیار جزوه مفدی بود برای من
  با تشکر از سایت خوبتون

 4. با سلام
  جزوه 800 سوال برق همراه با جواب بسیار جزوه مفدی بود برای من
  با تشکر از سایت خوبتون

 5. ممنون از وبسایت خوب و بروزتون

 6. سلام احترامات دوست عزیز من به این سوال های یرق ضرورت دارم ولی هر چه کوشش کرم نتوانستم که 800 سوال همرای جواب هایش دانلو نمایم شما لطف نموده این سوال همراه با جواب اگر امکانش بود به ایمیل من ارسال نمائید ممنونم از شما
  rafat.ansa@gmail.com

  تشکر حسین رفغت کابل افغانستان

 7. سلام
  عالی بود

 8. دانلود انجام دادم ولی فایلش باز نمیشه. سوالات چرا جواب نداره

 9. سلام.ممنون از سایت خوبتون عالی بودد عالییییییی

 10. بسیار ممنون از کمک شما ، عالی بود

 11. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 12. بینظییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر

 13. سلام باتشکر خیلی جزوه کاملی بود ممنون بازحماتتون…عالی بودتشکر

 14. سلام
  جواب سوالات توی فایل نبود. راهنمایی کنید

 15. خیلی خیلی خیلی بابت سوالات برق از شما سپاسگزارم .

 16. با سلام
  جزوه 800 سوال برق همراه با جواب بسیار جزوه مفدی بود برای من
  با تشکر از سایت خوبتون

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

سوال امنیتی را پاسخ دهید؟ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme
رفتن به بالا